ช่วยแก้ว เ. ., เลิศวนวัฒนา จ. ., และ ทิพย์รัตน์ ว. . “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 64-73, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242885.