ส่งกลิ่น ส. ., และ ธีระรังสิกุล น. . “ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 96-105, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242891.