วิเสโส ว. ., และ สารพัด พ. . “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 122-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242896.