วิสารพันธ์ ณ. ., แก่นการ ว. ., และ อนุตระกูลชัย ศ. . “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 1-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246061.