ปัญญาโส ก. ., แสงอินทร์ ศ. ., และ เชื้อหอมม อ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 27-40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246063.