แจ้งสว่าง แ. ., ศิริอรุณรัตน์ ส. ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 79-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246076.