สมาแฮ พ. ., สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. ., และ ธีระรังสิกุล น. . . “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, น. 102-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246092.