อายุยืน อ. ., เดียวอิศเรศ ว. ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. . “ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, น. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248240.