อาวัชนาวงศ์ ร. ., และ บุณยาภรณ์ ท. . “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, น. 38-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248257.