สัจจวีรวรรณ ั., และ อินต๊ะวงค์ ก. . “พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 56-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250245.