กอบหิรัญกุล ณ. ., ชิโณรโส จ. ., และ ยี่เขียน ช. . “การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 93-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250256.