ดงหงษ์ เ. ., ศรีสุริยเวศน์ ร. ., และ หอมสินธุ์ . พ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 13-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251842.