ผลกุศล ช. ., และ แสงอินทร์ ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 24-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251843.