พชรปกรณ์ศิลป์ พ. ., ศรีชัย อ. ., วิจิตร ว. ., และ สิงห์แก้ว ด. . “ผลของโปรแกรมติดตามอาการทางโทรศัพท์ต่อความสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 95-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251848.