ปิ่นแก้ว อ. ., กังใจ ว. ., และ รัตนจรณะ ส. . “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 59-70, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251851.