บุษมงคล เ., และ เคนศิลา อ. . “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 39-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/252613.