คำสา ว., ลาวัง ว., และ รัตนกรีฑากุล ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 76-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253995.