เตรียมวิศิษฎ์ ส., ใจเย็น ป., ปันสิน อ., รังราษฎร์ ส., เสียงหวาน ส., และ วานิยะพงศ์ ธ. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 90-101, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253996.