ชลสวัสดิ์ ช. . . ., แก้วจันทร์ ม. . . ., ไกรวงษ์ ป. . ., และ เข่งคุ้ม ว. . “ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 28-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/254712.