กรุงไกรเพชร น. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ฤทธิ์งาม อ. . “การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255546.