เคนศิลา อ. ., และ จันทรศรี อ. . “ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 13-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255575.