ไทยยิ้ม ช. ., ศรีทุมมา เ. ., และ สิงห์ช่างชัย เ. . “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 22-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255577.