ฉลานุวัฒน์ จ. ., สัมฤทธิ์ ก. ., ทองตะนุนาม ย. ., และ สามารถกิจ น. . “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 34-46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255579.