เสถียรพูนสุข ธ. ., เสถียรพูนสุข ธ. ., และ รัศมียูงทอง ก. . “ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 90-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255589.