อังกูรภัครวัฒน์ อ. ., อารีย์ พ. ., และ สิงห์ช่างชัย เ. . “สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 113-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256224.