ชำนาญศิลป์ อ., และ วัฒนบุรานนท์ เ. “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 88-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256256.