แจ่มแจ้ง ศ., ตรงเที่ยง ว., และ คำยอด ศ. “ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 112-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257422.