กุณาละสิริ เ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 121-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257934.