สุวรรณรงค์ ก., พงศ์จตุรวิทย์ ย. ., และ ไชยมงคล น. . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 13-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258011.