พิกุลงาม จ., ธีระรังสิกุล น. ., และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. . “ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 60-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258219.