ฤทธิเดช ด. . ., ขวัญกล้า ส., แมลงทับทอง ท., และ พรหมเทวา ข. “พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 49-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258782.