พลยง ฌ. ป., และ แพรพิรุณ ส. “การเปลี่ยนแปลงค่าความสมบูรณ์ของเลือดในขณะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังจากการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 78-90, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258906.