นาคหนุน ม. ., และ ทูลศิริ ช. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 26-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258999.