สีสรรค์ ฝ., และ ใจดี ด. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 81-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259249.