หวังสุขไพศาล อ., พวงแก้ว ภ. ., วงศ์สุทธิธรรม โ. ., และ โพธิ์เกษม บ. “ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 42-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259514.