พัสดุ ไ., พลธนะ ส., และ นิลวรางกูร เ. “การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 56-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/260229.