ก้านมะลิ เ., ดาวเชิญ น., ทุมมี ว. ., และ คนกาญจน์ พ. “ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์เรื่อง กัญชาเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ : แนวทางของวิถีชาวบ้านแบบไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 93-105, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/261174.