จินดากุล ณ. “ผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องชนิดส่องกล้อง ที่ใช้ถุงรองรับชิ้นเนื้อที่ประดิษฐ์ขึ้น”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 106-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/261235.