จันทร์วิน บ., และ ยกอิ่น จ. “ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 38-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/262391.