ครุนันท์ ค., อุดมพิทยาสรรพ์ ว., ชัยกองเกียรติ ป., เปลี่ยนบำรุง ด., มุสิกวัณณ์ อ., แก้วมณีย์ ผ., ขจรกิตติยา เ., เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ., ดาวโรจน์ น., และ คลังมั่น อ. “บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 66-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/262775.