มีเสียงศรี น. “ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 63-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/266655.