ทับทิมทอง ว., จันทร์ประเสริฐ ส., และ หอมสินธุ์ พ. “ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, น. 33-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45693.