วัฒนสินธุ์ ศ. “การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, น. 1-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45694.