ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศ., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, น. 9-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45695.