สาหมุน ก., เดียวอิศเรศ ว., และ เธียรพิเชฐ ส. “ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, น. 33-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45697.