จันทคีรี ช. “ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคาม 2015, น. 15-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45782.