คุณทรงเกียรติ ว. “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, น. 41-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49443.