พิบูลย์ ก., ใจดี ว., และ ใช้คล่องกิจ เ. “การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 1-19, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49451.