ตาบุตรวงศ์ ว., และ จูลเมตต์ พ. “ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 41-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49473.