เขียวสะอาด ส., ชมจันทร์ ท., และ โพธิ์งาม ส. “ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, น. 63-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49476.